注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

易安君的博客

赤山儒雅客,北岭易安君。...

 
 
 

日志

 
 

闽南话方言实例  

2013-12-12 16:03:57|  分类: 诵吟歌唱 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

方言实例

 一、 问候语

 1. 你好! = 汝好/Lí hó;

 2. 大家好. = 逐个好/Ta?k-ê hó;

 3. 早上好 = 敖早/G?u-chá;

 4. 我是小陈 = 我是小陈/Góa sī Sió T?n;

 5. 你是小陈吗?= 汝是小陈唷? /Lí sī Sió T?n heh??

 6. 我是/我不是。= 我着是(我毋是啦) / Góa to?h-sī / Góa m?-sī lah.

 7. 不好意思 = 歹势啦 / Phái?-sè lah.

 8. 我要走了= 我卜(欲)来走(行)啊。/ Góa beh l?i cháu (ki??) ah.

 9. 我要走了= 我卜(欲)来去啊。/ Góa beh l?i-khì ah.

 10. 给大伯问声好 = 共阿伯问好一下/kā a-peh mn?g hó chi?t-ē;

 11. 吃过饭了吗?=食饱未?/Chia?h pá bōe?

 12. 再见 = 再见 / chài-kiàn.

 13. 有空到我家泡茶。/ 有闲来去阮兜食茶/ ?-êng l?i-khì gún-tau chia?h-tê.

 14. 一路走好 = 顺行顺行/ sūn-ki?? sūn-ki??(闽南语中客人走的时候,主人经常会这句话,意思为:慢走)

 15. 有空经常过来玩啊 = 有闲捷来佚佗哦 / ?-êng chia?p l?i thit-th? oh!

 二、课堂用语

 11. 我要去上课(上学)了。= 我卜(欲)来去上课(读册)啊。/ Góa beh l?i-khì siōng-khò (tha?k-chheh) ah.

 12. 我能进来吗?=我会使入来bōe?/ Góa ē-sái ji?p–l?i bōe?

 13. 请坐 = 请坐/ Chhiá? chē.

 14. 放学了 = 放下啊。/ Pàng-hē ah.

 15. 时间到了 = 时间遘啊(遘点啊)。/ S?-kan kàu ah (kàu tiám ah).

 16. 听懂了吗? = 听会晓bōe?/Thia? ē-hiáu bōe?

 17. 听懂了吗? = 听有无? / Thia? ū b? ?

 18. 不好意思 = 真歹势。/ Chin phái?-sè.

 19. 我听不懂 = 我听bōe晓 (我听无)/ Góa thia? bōe-hiáu (góa thia? b?)

 20. 你可以再说一遍吗?= 汝koh讲一摆仔,好无?/ Lí koh kóng chi?t-pái–ah, hó b??

 21. 明天不要再迟到了 = 明仔再毋通koh迟到啊. / M?-á-chài m?-thang koh t?-tò ah.

 22. 有问题吗?= 有啥物问题无?/ ? siá?-mi?h būn-t?e b??

 23. 有人要发言吗? = 有侬(人)卜(欲)发言无?/? l?ng beh hoat-gi?n b??

 24. 有人要讲话吗? = 有侬卜讲话无?/ ? l?ng beh kóng-oē b? ?

 25. 明天得交作业. = 明仔再着交作业。/ M?-á-chài to?h kau chok-gia?p.

 26. 今天就说到这里 = 今仔日着讲遘遮。/ Kin-á-ji?t to?h kóng kah chia.

 27. 下课。 = 落课。/ Lo?h-khò.

 三、辨别物品

 28. 这是什么?=这是啥物/ Che sī sím-mi?h?

 29. 它是支钢笔。= 这铁笔啦。/Che thih-pit lah.

 30. 这是你的包吗?=即奇袋仔敢是汝的?/Chit-kha tē-á kám sī lí–ê?

 31. 这是谁的铅笔刀?=即个铅笔抠是啥侬的?/Chit-ê i?n-pit-khau sī si?ngl?ng ê?

 32. 是我的。= 是我的。/ Sī góa ê.

 33. 那是一辆taxi吗?= He是的士车毋?/ He sī tek-s?-chhia m??

 34. 那是一辆公共汽车。=He是公交车啦./He sī kong-kau-chhia lah.

 35. 这个用厦门话怎么说?= 这厦门话卜(欲)安怎讲?/Che ?-mn?g-oē beh án-choá? kóng?

 36. 这本书是什么颜色的? = 即本册是啥物色致的?/Chit-pún chheh sī sím-mi?h sek-tī ê ?

 37. 你的房子有多大?= 汝hit间房有偌大?/ Lí hit-keng p?ng ū lōa tōa ?

 38. 有多长?多宽= 有偌长?偌阔?/ ? lōa tn?g ? Lōa khoah?

 39. 这什么名字?= 即只猫号啥物名? / Chit-chiah niau hō sím-mi?h mi? ?

 40. 那间公司怎么走?= Hit间公司卜(欲)怎样行?/Hit keng kong-si beh chái?-iū? ki?? ?

 四、关于所有物

 41. 这是什么?=这是啥物/ Che sī sím-mi?h?

 42. 这是空调。= 这空调啦。/ Che khong-ti?u lah.

 43. 这是你的吗?=这敢是汝的?/Che kám sī lí ê?

 44. 是我的。= 是我的。/ Sī góa ê.

 45. 我的包在哪儿?= 我的袋仔咧? / Góa ê tē-á leh?

 46. 你知道我把包搁哪儿了吗?= 汝有看着我的袋仔无?/Lí ū khoà?-tio?h góa ê tē-á b? ?

 47. 在那边。=伫遐。/ Tī hia.

 48. 在桌上。 = 伫桌顶。/ Tī toh-téng.

 49. 这是你的笔吗?我在桌下捡的。= 这汝的笔毋?我伫桌跤khioh着的。

 /Che lí ê pit m?? Góa tī toh-kha khioh-tio?H ê.

 50. 不是。我的是的。= 毋是。我的是蓝色的。/M?-sī. góa ê sī l?m-sek ê.

 51. 哪个是你的包?= 叨一奇是汝的袋仔?/Tó chi?t kha sī lí ê tē-á?

 52. 大些的那个。= 咔大奇着是啊。/ Khah tōa kha ê tio?h-sī ah.

 53. 这些全是你的吗?= 遮个拢汝的是无?/Chiah-ê lóng lí ê sī–b??

 54. 一部分是我的。= 有一寡是我的。/? chi?t-kóa sī góa ê.

 五、辨别身份

 55. 你是谁?= 汝啥侬(啥人)?/ Lí siá?-l?ng?

 56. 我是小林 = 我小林啦。/ Góa Sió L?m lah.

 57. 那边那个人是谁?= 迄爿迄个侬(人)是啥侬?/Hit-pêng hit-ê l?ng sī siáng (siá?-l?ng)?

 58. 她是我姐。= 伊是阮阿姊。/ I sī gún a-chí.

 59. 那个女孩是学生吗?= 迄个诸姥(查某)囡仔敢是学生?/ Hit-ê cha-bó· gín-á kám sī ha?k-seng ?

 60. 她不是。= 伊毋是。/ I m?-sī.

 61. 你是做什么的? = 汝咧做啥物息头?/ Lí leh chòe sím-mi?h sit-th?u ?

 62. 我是个学生 = 我是学生。/ Góa sī ha?k-seng.

 63. 他是干什么的?= 伊咧做啥头路?/ I leh chòe siá? th?u-lō· ?

 64. 他是经理。= 伊咧做经理。/ I leh chòe keng-lí.

 65. 他一定是个司机.= 伊稳当是机师。/ I ún-tàng sī ki-su.

 66. 我真不知道。=我真正毋知影。/ Góa chin-chià? m? chai-iá?.

 67. 我一点都不知道。=我拢毋知影半项。/ Góa lóng m? chai-iá? phoà?-hāng.

 六、 关于介绍

 68. 你叫什么名字?= 汝号做(叫)啥物名? / Lí hō-chòe (kiò) sím-mi?h mi? ?

 69. 能告诉我你的名字吗?=敢会当共我讲汝叫啥物名?/ Kám ē-tàng kā góa kóng lí kiò sím-mi?h mi??

 70. 我叫马文强 = 我叫马文强。/Góa kiò Má B?n-ki?ng.

 71. 叫我阿强。= 叫我阿强啦。/ Kiò góa A-ki?ng lah.

 72. 你姓什么? = 汝姓啥?/ Lí sì? siá??

 73. 我姓何 = 我姓何。/ Góa sì? H? .

 74. 怎么说?= 怎样讲咧? / Chái?-iū? kóng leh?

 75. 穿白衣服的那位小姐是谁?= 穿白衫迄个小姐是啥侬(谁人)?/ Chheng pe?h-sa? hti-ê sió-chiá sī siáng?

 76. 你可以介绍一下吗?= 汝敢会当自我介绍一下?/ Lí kám ē-tàng chū-ngó· kài-siāu chi?t-ē?

 77. 我介绍一下我的朋友给你们认识。= 我介绍阮朋友互恁熟似。/Góa kài-siāu gún pêng-iú hō· lín se?k-sāi.

 78. 这个是我的同学。= 即个阮同学啦。/ Chit-ê gún t?ng-o?h lah.

 七、年、月、日

 79. 今天星期几?= 今仔日拜几?/ Kin-á-ji?t pài kúi?

 80. 今天是星期一。= 今仔拜一。/Kin-á pài-it.

 81. 今天是几号?= 今仔几号?/ Kin-á kúi hō?

 82. 西元1999年1月15日。= 西元1999年1月15号。/ Se-go?n it-kiú-kiú-kiú n? it-ge?h cha?p-gō· hō.

 83. 现在是几月?= 即月日啥物月份?/ Chit ge?h-ji?t sím-mi?h ge?h-hūn?

 84. 现在是十二月。= 即阵十二月啊。/ Chit-chūn cha?p-jī ge?h ah.

 85. 今年是哪一年?= 今年是啥物年kō(年份)?/Kin-n? sī sím-mi?h n?-kō ?

 86. 今年是2006年。= 今年是2006年。/ Kin-n? sī jī-lêng-lêng-lio?k (jī-khòng-khòng-lio?k) n?.

 87. 这周末你干什么?= 即个拜六、礼拜(星期天),汝按算卜创啥?/ Chit-ê pài-la?k lé-pài, lí àn-s?g beh chhòng-siá??

 88. 好又多平日是早上9点开门吗?= 好又多普通时仔敢是9点着开门啊?/”好又多” phó·-thong-s?-á kám sī káu-tiám to?h khui-mn?g ah?

 89. 平日上午8点开,但周末9点开。= 普通时是顶晡8点开,周末9点才开。/Phó·-thong-s? sī téng-po· poeh-tiám khui, chiu-boa?t 9-tiám chiah khui.

 90. 后天你干什么?= 后日汝按算卜(欲)创啥代志? / ?u–ji?t lí àn-s?g beh chhòng siá? tāi-chì?

 91. 上上星期天你干了什么? = 顶顶个礼拜,汝咧创啥?/Téng-téng-ê lé-pài, lí leh chhòng siá??

 92. 我一周工作5天. = 我一礼拜做5日工。/ Góa chi?t lé-pài chòe gō·-ji?t kang.

 八、谈论事物

 93. 你家有电脑吗?= 恁厝有电脑无?/Lín chhù ū tiān-náu b??

 94. 有。 = 有啊。/ ? ā….

 95. 他有那本书. = 迄本册伊有。/Hit pún chheh i ū.

 96. 你有兄弟或姐妹吗?= 汝有兄弟姊妹无?/ Lí ū hia?-tī chí-bē b? ?

 97. 你这儿有卖圆珠笔吗?= 恁遮有咧卖原子笔无?Lín chia ū leh bōe go?n-chú-pit b??

 98. 你家真漂亮。= 恁兜真水。/ Lín tau chin súi.

 99. 还有票吗?= 犹有票无?/ iáu ū phiò b? ?

 九、叙述时间

 100. 现在几点?= 即阵几点啊?/Chit-chūn kúi tiám ah?

 101. 现在两点。= 即阵两点啊./ Chit-chūn nn?g-tiám ah.

 102. 现在是五点一刻。= 即阵是五点三字。/ Chit-chūn gō·-tiám sa?-jī.

 103. 差十四分钟四点。= 差十四分钟四点。/ Chha cha?p-sì hun-cheng sì-tiám.

 104. 现在是九点半多一点。= 即阵九点半咔加淡薄。/ Chit-chūn sī káu-tiám-poà? khah-ke tām-po?h.

 105. 现在三点多一点。 = 即阵三点捅. / Chit-chūn sa?-tiám-thóng.

 106. 还没六点呢。= 犹未六点的。 / iá-bē la?k-tiám ê.

 107. 我的表快了两分钟。= 我手表紧两分钟。/ Góa chhiú-pió kín nn?g hun-cheng.

 108. 你的表几点了?= 汝表仔几点啊?/ Lí pió-á kúi tiám ah?

 109. 我们必须准时到公司。= 咱着准时遘公司。Lán to?h chún-s? kàu kong-si.

 110. 剩三分钟而已。= 亻春三分钟久耳耳。/ Chhun sa? hun-cheng-kú nā-niā.

 111. 你能提前完成吗? = 汝有法通提早完成无? /Lí ū hoat thang thê-chá o?n-sêng b??

 112. 飞机晚点。= 飞机晏点。/ Hui-ki oà?-tiám.

 十、关于日期

 117. 你什么时候出生的?= 汝治时出世的?/Lí tī-s? chhut-sì ê?

 118. 什么时候?= 啥物时阵?/ Sím-mi?h s?-chūn?

 119. 你定时间。= 汝来定时间。/ Lí l?i tēng s?-chūn.

 120. 我们明天见面。=咱 明仔再 见面。/Lán m?-á-chài kì?-bīn.

 121. 什么时候结束 = 治时煞鼓?/Tī-s? soah-kó·?

 十一、关于拜访

 122. 你要找谁?= 汝卜(欲)找啥侬?/Lí beh chhē siá?-l?ng?

 123. 他在吗? = 伊有伫咧无?/I ū tī-leh b??

 124. 对不起,没有。= 歹势啦(失礼啦),无呢!/Phái?-sè lah (sit-lé lah), b? neh!

 125. 他出去啊。= 伊出去啊。/ I chhut-khì ah.

 126. 他在开会。= 伊咧开会。/ I leh khui-hōe.

 127. 他在打电话。 = 伊咧撽(拍)电话。/ I leh khah (phah) tiān-oē.

 128. 稍等一下 = 小等一下。/ Sió tán–chi?t-ē.

 129. 进来泡茶吧 = 入来食茶啦。/ Ji?p-l?i chia?h-tê lah.

 130. 欢迎欢迎 = 欢迎欢迎。/ Hoan-gêng hoan-gêng.

 131. 您可以进去了 = 汝会使入去啊。/ Lí ē-sái ji?p–khì ah.

 132. 很久不见 = 真久无看见啊。/ Chin kú b? khoà?–kì? ah.

 133. 你一点也没变。= 汝拢无变呢。(汝一屑屑仔着无变。)/ Lí lóng b? piàn neh. (Lí chi?t-sut-sut-á to?h b? piàn.)

 十二、关于语言

 134. 你会说厦门话吗?= 汝会晓讲厦门话bōe?/ Lí ē-hiáu kóng ?-mn?g-oē bōe?

 135. 会讲一点点。= 会晓讲淡薄。/ ?-hiáu kóng–tām-po?h.

 136. 你学厦门话多久了?= 汝学厦门话学偌啊?/ Lí o?h ?-mn?g-oē o?h lōa kú ah?

 137. 你厦门话讲得很好。= 汝厦门话讲真好。/ Lí ?-mn?g-oē kóng chin hó.

 138. 你厦门话讲得很棒。= 汝厦门话讲真讚。/ Lí ?-mn?g-oē kóng chin chán.

 139. 我是厦门人 = 我是厦门侬。/ Góa sī ?-mn?g-l?ng.

 140. 你有一点口音 = 汝讲话小可腔腔。/ Lí kóng-oē sió-khóa khiu?-khiu?.

 141. 你有一点腔调 = 汝小可有腔口。/ Lí sió-khóa ū khiu?-kháu.

 142. 我不会讲 = 我bōe晓讲。/ Góa bōe-hiáu kóng.

 143. 有人要教我英语吗? = 有侬卜(欲)教我讲英语无?/ ? l?ng beh kà góa kóng Eng-gú b??

 十三、谈论活动

 144. 你在干什么?= 汝咧创啥?/ Lí leh chhòng siá??

 145. 我在看书。= 我咧看册。/ Góa leh khoà?-chheh.

 146. 我在做饭。= 我咧煮食。/ Góa leh chú-chia?h.

 147. 你在看电视吗?= 汝咧看电视是呣?/ Lí leh khoà? tiān-sī sī–m??

 148. 是的,我在看5频道。 = 是啦,我咧看第5频道的。/ Sī lah, góa leh khoà? tē-gō? p?n-tō ê.

 149. 我在听收音机。= 我咧听收音机(广播)。/ Góa leh thia? siu-im-ki (kóng-pò?).

 150. 你去哪儿?= 汝卜(欲)去叨位? / Lí beh khì tó-ūi?

 151. 我去上班。= 我卜(欲)来去上班。/ Góa beh l?i-khì siōng-pan.

 152. 你在给谁写信? = 汝咧写批互啥侬?/ Lí leh siá-phoe hō? siáng?

 153. 给一个老朋友。= 互一个老朋友./ Hō? chi?t-ê lāu-pêng-iú.

 154. 这周末你要去哪里?=拜六佮礼拜 汝卜(欲)去叨位?/ Pài-la?k kah lé-pài lí beh khì tó-ūi?

 155. 我要去看电影。=我卜(欲)来去看电影。/ Góa beh l?i-khì khoà? tiān-iá?.

 156. 我与朋友去玩。= 我卜(欲)佮阮朋友来去佚佗。/ Góa beh kah gún pêng-iú l?i-khì thit-th?.

 157. 你喜欢烧烤吗?= 汝有爱烧烤无?/ Lí ū ài sio-khó b??

 158. 我很喜欢。= 爱啊,我真爱。/ ?i ah, góa chin ài.

 十四、 关于年龄

 160. 你几岁了?= 汝几岁啊?/ Lí kúi hè ah?

 161. 我二十二了。= 我二十二岁啊。/ Góa jī-cha?p-jī hè ah.

 162. 你才四十几岁。= 汝拄四十几岁耳。/ Lí tú sì-cha?p-kúi hè niā.

 163. 我比我姐小两岁。= 我比阮姊仔少两岁。/Góa pí gún chí–á chió nn?g-hè.

 164. 他丈夫比她大一岁。= in翁加伊一岁./ In ang ke i chi?t-hè.

 165. 他看起来比较年轻= 伊看着咔少年。/ I khoà?-tio?h khah siàu-li?n.

 166. 我很小就来这了。=我自真细汉着来遘遮啊. / Góa chū sòe-hàn to?h l?i chia ah.

 167. 我六岁开始上学。=我六岁着去读册啊。/ Góa la?k-hè to?h khì tha?k-chheh ah.

 168. 我父亲六十几岁了。= 阮老父六十外啊。/ Gún lāu-pē la?k-cha?p-gōa ah.

 169. 我们公司大部分是二十几岁的年青人 。=阮公司大部分是二十外岁的少年家。/ Gún kong-si tāi-pō?-hūn sī jī-cha?p-gōa hè ê siàu-li?n-ke.

 170. 下个月她就15岁了。= 下月日 伊着15岁足啊。/ ? ge?h-ji?t i to?h 15-hè chiok ah.

 十五、 谈论日常生活

 171. 你每天几点起床?= 汝逐工几点睏醒?/ Lí ta?k-kang kúi tiám khùn-chhí??

 172. 我正常8点起床= 我普通時是8点睏起来。/ Góa phó?-thong sī 8-tiám khùn khí–l?i.

 173. 你中午在哪吃饭?= 汝日昼坫叨位食饭?/ Lí ji?t-tàu tiàm tó-ūi chia?p-pn?g?

 174. 我中午吃快餐。= 我日昼食快餐。Góa ji?t-tàu chia?h khoài-chhan.

 175. 你中午吃些什么? = 汝日昼卜(欲)食啥物? / Lí ji?t-tàu beh chia?h sím-mi?h ?

 176. 我吃面包 = 我食面包。/ Góa chia?h mī-pau.

 177. 你几点上班?=恁几点上班?/ Lín kúi tiám siōng-pan ?

 178. 我八点开始上班。= 阮八点上班。/ Gún 8-tiám siōng-pan.

 179. 你上班主要什么工作? = 汝咧上班拢做啥物khang-khòe? / Lí leh siōng-pan lóng chòe sím-mi?h khang-khè?

 180. 接电话和打字。= 接电话佮拍字。/ Chiap tiān-oē kah phah-jī.

 181. 你什么时候下班?= 汝治时落班?/ Lí tī-s? lo?h-pan?

 182. 6点。= 六点。/ La?k-tiám.

 183. 平时,你干些什么?= 普通时,汝咧做啥物代誌? / Phó?-thong-s?, lí leh chòe sím-mi?h tāi-chì?

 184. 你昨天早上几点起床?= 汝昨昏早起几点起来?/ Lí cha-hng chá-khí kúi tiám khí–l?i?

 185. 七点左右。= 量其约仔七点。/ Liōng-k?-iok-á chhit-tiám.

 186. 我睡到九点才起 = 我睏kah九点才起来。/ Góa khùn kah káu-tiám chiah khí–l?i.

 187. 我七点醒了,然后马上起床了。= 我七点着精神啊,了后随起来。/ Góa chhit-tiám to?h cheng-s?n ah, liáu-āu s?i khí–l?i.

 188. 我迟到了五分钟。= 我晏遘一字久。/ Góa oà?-kàu chi?t-jī-kú.

 189. 我刚刚好。= 我拄仔好。/ Góa tú-á-hó.

 十六、 询问地址

 190. 你现在住哪儿?= 汝即阵滞叨位?/Lí chit-chūn tòa tó-ūi?

 191. 我住在鼓浪屿。= 我滞伫鼓浪屿。/ Góa tòa-tī Kó?-lōng-sū.

 192. 鼓浪屿?王先生不是也住那儿吗?= 鼓浪屿?王先嘛是滞伫遐,敢呣是咧?/ Kó?-lōng-sū? ?ng–sian mā-sī tòa-tī hia, kám m?-sī leh?

 193. 是的,他就住我隔壁。= 是啊,in滞阮隔壁。/ Sī ah, in tòa gún keh-piah.

 194. 你在那儿住多久了?= 汝伫遐滞偌久啊?/ Lí tī hia tòa lōa kú ah?

 195. 才几个月。=拄几月日久耳。/ Tú kúi ge?h-ji?t niā.

 十七、 提问题

 196. 你去哪儿? = 汝卜(欲)去叨?/ Lí beh khì tó?

 197. 你们昨晚去哪儿吃的饭?= 恁昨暗去叨位食饭咧?/ Lín cha-àm khì tó-ūi chia?h-pn?g leh?

 198. 他什么时候来看你?= 伊治时来看汝?/ I tī-s? l?i khoà? lí?

 199. 你什么时候买的车?= 汝车治时买的?/ Lí chhia tī-s? bóe ê?

 十八、形容物品、度量、比较

 204. 这座有多高?= 即栋楼有偌悬?/Chit tòng l?u ū lōa ko?i??

 205. 这个大象有多重?= 即只象有偌重? / Chit chiah chhiū? ū lōa tāng?

 206. 这座有多宽?= 即座桥有偌阔?/ Chit chō ki? ū lōa khoah?

 207. 这儿的有多厚?= 即搭的冰层有偌厚?/ Chit-tah ê peng-ch?n ū lōa kāu?

 208. 他跑的和我一样快。= 伊佮我走平紧。/ I kah góa cháu p??-kín.

 209. 他比我聪明。= 伊比我咔巧。/ I pí góa khah khiáu.

 210. 你每天看几小时电视?= 汝一日电视看几点钟?/ Lí chi?t-ji?t tiān-sī khoà? kúi tiám-cheng?

 211. 你多久去游泳一次?=汝偌久去泅水泅一摆?/ Lí lōa kú khì si?-chúi si? chi?t-pái?

 十九、 关于购物

 212. 你跟我去买东西吗?=汝卜(欲)佮来去买物件呣?/ Lí beh kah góa l?i-khì bóe mi?h-kiā? m??

 213. 我能试穿吗?= 我敢通试穿看māi咧?/ Góa kám thang chhì-chhēng khoà?-māi leh?

 214. 这件太小了,有大点的吗?= 即领伤细,有咔大领的无?/ Chit niá siu? sòe, ū khah tōa-niá ê b??

 215. 有其他颜色吗?= 有别款色緻的无?/ ? pa?t-khoán sek-tī ê b??

 216. 你穿几号?= 汝穿几号的?/ Lí chhēng kúi hō ê?

 217 太贵了。= 有够贵的。/ ?-kàu kùi ê.

 218. 便宜点吧= 咔俗淡薄啊啦。/ Khah sio?k tām-po?h ah lah.

 219. 这个多少钱?= 这着几圆?/ Che to?h kúi ???

 二十、 收音机和电视机

 220. 现在你在看哪一台?=汝即阵看叨一台? / Lí chit-chūn khoà? tó-chi?t-t?i?

 221. 大声一点 =咔大声的./ khah tōa-sia? ê.

 222. 我们的电视机坏了。= 咱电视歹去啊。/ Lán tiān-sī phái?–khì ah.

 223. 小声一点。= 咔细声淡薄。/ Khah sòe-sia? tām-po?h.

 224. 干扰太大。= 干扰kah真厉害。/ Kan-jiáu kah chin lī-hāi

  评论这张
 
阅读(70)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2017